Plávanie pre zdravie, fyzickú kondíciu a formovanie postavy


Ako pôsobí plávanie na ľudský organizmus?  Aké výhody môžme nadobudnúť správnym plaveckým tréningom? Pripravili sme pre Vás článok, v ktorom nájdete o plávaní tie najdôležitejšie poznatky.Plávanie
 pre svoje špecifické a mnohostranné pôsobenie na ľudský organizmus sa považuje za jedno z biologicky najúčinnejších športových aktivít a zaujíma i dôležité postavenie vrámci rekreačnej pohybovej činnosti človeka. Je dôležitým prostriedkom telesnej výchovy. Učiteľ v rámci plaveckej výučby môže veľmi účinne pôsobiť na svojich žiakov v zmysle výchovnom a vzdelávacom.

Plávanie  je športom pre každého jedinca – od najmladších po najstarších. Nenáročný pohyb vo vode a vlastnosti vodného prostredia nevyžadujú, aby človek disponoval výnimočnou telesnou pripravenosťou.Plávať môžu ľudia telesne dobre pripravení, ale i so slabšou kondíciu, ľudia rôznej telesnej hmotnosti, ľudia so získanými alebo vrodenými telesnými chybami, ale i mnohí po rôznych úrazoch. Vlastný plavecký pohyb a samotné vodné prostredie má silný vplyv na posilnenie zdravia, zvýšenie otužilost i celkovej telesnej zdatnosti. Samotný pobyt v prostredí nezvyklom pre človeka – vo vode charakteristickej svojimi špecifickými vlastnosťami pôsobí na človeka blahodárne.

 

Je to ideálna pohybová aktivita, ktorou možno kompenzovať pracovné zaťaženie dospelých. Osobitný význam má plávanie pre harmonický a správny vývoj detí. 

Význam plávania treba hodnotiť z niekoľkých hľadísk:
 

  • a) Zdravotného
  • b) Výchovného
  • c) Vzdelávacieho 
  • d) Rekreačného

 Ďalej si rozoberieme jeden z nich, konkrétne ten najdôležitejší a tým je zdravotný význam plávania pre ľudský organizmus..Zdravotný význam plávania:

Plávanie je jeden z najzdravších a najpríjemnejších športov. Zdravotné účinky plávania vyplývajú predovšetkým zo špecifických vlastností prostredia, v ktorom sa plávanie uskutočňuje, ako i z povahy celého pohybu. Na telo človeka ponorené do vody pôsobí vztlak vody. Vztlak vody a horizontálna poloha pri plávaní znižujú statickú zložku svalovej práce. Máloktorý šport tak všestranne rozvíja základné funkcie ľudského organizmu ako plávanie, ktoré priaznivo pôsobí na rozvoj srdcovo-cievneho a dýchacieho systému i nervového a pohybového aparátu.

Plávaním sa odstraňujú rôzne nedostatky a chyby v držaní tela. Deti, ktoré majú chrbticu pri sedení v škole väčšinou do značnej miery skrivenú, si ju pri plávaní napravia a uvoľnia. Veľmi častým je výskyt plochých nôh našich detí. Svalstvo končatín sa pri plávaní rytmicky pohybuje, a preto lekári – ortopédi - odporúčajú plávanie pri nedostatkoch a chybách v držaní tela i pri plochých nohách plávanie, najmä spôsobom kraul a znak.

Deti sa vo vode otužujú, čo má veľký význam osobitne pre detský organizmus. Tým, že sa deti stávajú otužilejšími, zvyšuje sa ich odolnosť voči chorobám z prechladnutia. Otužovanie by sa malo viesť tak, aby sme čas pobytu detí vo vode postupne predlžovali so súčasným používaním nových zaujímavejších foriem nácviku, predovšetkým pohybovo bohatších a intenzívnejších, ktorými si organizmus postupne privyká na zmenené podmienky okolitého prostredia. Otužovanie nie je jednorázovou záležitosťou a jeho dôležitou súčasťou je pravidelnosť.Vplyv plávania na organizmus:


Srdcovo-cievny systém

Činnosť srdcovo-cievneho systému je pri plávaní výrazne ovplyvnená horizontálou polohou plávajúceho a jeho ponorením vo vode. Pravidelná činnosť svalov a pravidelné dýchanie uľahčujú cirkuláciu krvi. Pri plávaní je srdce menej namáhané, pretože nemusí prekonávať gravitáciu pri čerpaní krvi z dolných končatín. Pri ponorení do vody s teplotou 18-30 ºC nastáva väčšinou pokles srdcovej frekvencie. Pri ponorení do vody s teplotou 35-37 ºC alebo pod 15ºC srdcová frekvencia stúpa.

• Dýchací systém

Pôsobením tlaku vody na telo sa prejavujú účinky predovšetkým na pružných stlačiteľných tkanivách, najmä na tých, ktoré obsahujú plyny alebo uzatvorené priestory vyplnené vzduchom. Horizontálna poloha tela a tlak vody na hrudník znižujú vitálnu kapacitu pľúc pri ponorení už do hÍbky 12-22 cm. Tlak vody pôsobí na sťaženie vdychu. Výdych je sťažený vtedy, ak k nemu dochádza pod vodou. Dýchacie svaly musia vynakladať väčšie úsilie na prekonanie odporu stlačených dýchacích ciest a pľúc. Pri plávaní na znaku je dýchanie najmenej obmedzené. Dýchanie a jeho frekvencia je pri plávaní organickou súčasťou plaveckej techniky. Úroveň výmeny plynovej je určovaná plaveckým spôsobom, počtom záberov, dÍžkou preplávanej vzdialenosti a stupňom plaveckej schopnosti. Okrem plávania na znaku býva dýchanie pri pretekárskych spôsoboch plytké s neúplným výdychom. Zvýšeným úsilím dýchacích svalov v priebehu plávania sa rozvíja i dýchací systém a jeho funkcie i celkové zvýšenie vitálnej kapacity pľúc. U výkonných plavcov sa jeho hodnota pohybuje bežne cez 5 OOO cm3.

• Nervový systém

Vlastnosti vody a predovšetkým vztlak pôsobia na zníženie hmotnosti človeka, ovplyvňujú proprioreceptívnu signalizáciu a tým aj kvalitu a koordináciu pohybu. Vytváranie pohybového návyku pri plávaní v nezvyčajnom prostredí a vo vodorovnej polohe je spojené s rozsiahlou prestavbou existujúcich spojov medzi nervovými centrami a s obmedzenými možnosťami využitia pohybových návykov, vypracovaných v iných pohybových činnostiach. Každý plavecký spôsob, ktorý vyžaduje samostatné vypracovanie zvláštneho pohybového návyku a dynamického stereotypu, predpokladá vypracovanie nových dočasných spojov medzi nervovými centrami. Tieto koordinujú jednak prácu horných a dolných končatín, jednak časové a priestorové vzťahy medzi záberovými cyklami končatín a medzi počtom a hÍbkou vdychu časovým priebehom fázy dýchania. • Svalový systém Plávanie uľahčuje pohyb svalov, zvyšuje ich schopnosť relaxácie a rozsah pohybov, odďaluje nástup únavy a predlžuje dobu práce. Do činnosti sú zapojené takmer všetky svalové skupiny podľa techniky a intenzity plaveckého spôsobu ako i úrovne ich zvládnutia.

** časť údajov bola čerpaná zo zdroja: Plávanie; Matej Bence - Marián Merica - Rastislav Hlavatý, 2005 Banská Bystrica